เป้าหมายหลัก

ภาคเรียนที่ 1/2557 เรื่อง "สายน้ำแห่งชีวิต"

เป้าหมาย/ความเข้าใจ (Understanding Goal) :
- เห็นคุณค่าของน้ำและทรัพยากรธรรมชาติ
- ตระหนักถึงความสัมพันธ์ของน้ำกับการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตที่ต้องพึ่งพาอาศัยกัน
- สามารถออกแบบนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับน้ำในชุมชนได้

วันอังคารที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2557

Mind Mapping "สายน้ำแห่งชีวิต"


ภูมิหลังของปัญหา : โลกของเราประกอบขึ้นด้วยพื้นดินและพื้นน้ำ โดยส่วนที่เป็นผืนน้ำนั้น มีอยู่ประมาณ 3 ส่วน และเป็นพื้นดิน 1 ส่วน น้ำมีความสำคัญอย่างยิ่งกับชีวิตของพืชและสัตว์บนโลกรวมทั้งมนุษย์เราด้วย น้ำเป็นแหล่งกำเนิดชีวิตของสัตว์และพืชคนเรามีชีวิตอยู่โดยขาดน้ำได้ไม่เกิน 3 วัน และน้ำยังมีความจำเป็นทั้งในภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาประเทศ

ระยะเวลา :
10 สัปดาห์

ครูผู้สอน :
นางสาววิภาพร  ล่ำสูง
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
โรงเรียนบ้านพาน  ต.แงง  อ.ปัว  จ.น่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2