เป้าหมายหลัก

ภาคเรียนที่ 1/2557 เรื่อง "สายน้ำแห่งชีวิต"

เป้าหมาย/ความเข้าใจ (Understanding Goal) :
- เห็นคุณค่าของน้ำและทรัพยากรธรรมชาติ
- ตระหนักถึงความสัมพันธ์ของน้ำกับการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตที่ต้องพึ่งพาอาศัยกัน
- สามารถออกแบบนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับน้ำในชุมชนได้

week1

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายสัปดาห์ 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 Quarter 1  Topic: “สายน้ำแห่งชีวิต ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557

เป้าหมายความเข้าใจรายสัปดาห์ :  เข้าใจและเห็นความสำคัญของน้ำกับการดำรงชีวิตของมนุษย์
Week
input
Process
Output
Outcome
                
1


    พ.ค.
2557
โจทย์
 สร้างฉันทะ แรงบันดาลใจ/ปะทะปัญหา

Key  Questions
 - นักเรียนได้เรียนรู้อะไรจากการ์ตูนเรื่อง  “แรงโก้ ฮีโร่ทะเลทราย

เครื่องมือคิด
Show and Share
นำเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับ ภาพยนตร์สารคดี เรื่อง  “แรงโก้ ฮีโร่ทะเลทราย

ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
 - นักเรียน
 - ครู
สื่อและแหล่งเรียนรู้
บรรยากาศในห้องเรียน
ห้องเรียน
ภาพยนตร์สารคดีเรื่อง  “แรงโก้ ฮีโร่ทะเลทราย”  
-คลิปวีดีโอเกี่ยวกับน้ำในอนาคต
ชง :                                                                           - ชมการ์ตูน แรงโก้ ฮีโร่ทะเลทรายพูดคุยเชื่อมโยงสู่ความสำคัญของน้ำที่มีต่อสิ่งมีชีวิตบนพื้นโลก                                                                    - ครูและนักเรียนพูดคุยเกี่ยวกับเหตุการณ์ในเรื่องแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็น
เชื่อม :                                                                      - ครูและนักเรียนร่วมพูดคุย แสดงความคิดเห็น โดยครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด                                 “เราจะทำอย่างไรกับน้ำที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เพียงพอต่อความต้องการ/น้ำมีความสำคัญต่อสิ่งมีชีวิตอย่างไร/ถ้าไม่มีน้ำเราจะใช้อะไรทดแทนได้บ้าง ”
ชง :                                                                         -คลิปวีดีโอเกี่ยวกับน้ำในอนาคต พูดคุยแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นและเชื่อมโยงความสำคัญของสิ่งมีชีวิตกับน้ำ
เชื่อม :                                                                                                                                                -ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียน รู้สึกอย่างไรกับสิ่งที่ได้ดู ฟัง สิ่งเหล่านี้เกี่ยวข้องกับชีวิตของเราอย่างไร เราจะมีวิธีดูแลรักษาแหล่งน้ำ และใช้น้ำอย่างประหยัดได้อย่างไรบ้าง ถ้าเราใช้น้ำอย่างฟุ่มเฟือยจะเป็นอย่างไรในอนาคต ”
ใช้ :                                                                  นักเรียนสะท้อนความเข้าใจจากเรื่องราวที่ได้ดู ฟัง ผ่านชิ้นงาน Mind Mapping                                  -สรุปองค์ความรู้สัปดาห์ที่ 1
 ภาระงาน
- นำเสนอสิ่งที่ตนเองอยากรู้

ชิ้นงาน
- mind mapping สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ความรู้
1.สิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
-เข้าใจและตระหนักถึงปัญหาของแหล่งน้ำที่ใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน
- เข้าใจและเห็นความสำคัญของน้ำต่อสิ่งมีชีวิต
2.ความเป็นพลเมือง วัฒนธรรม ประเพณี
-เข้าใจและยอมรับฟังความคิดเห็นและความเชื่อของผู้อื่นที่แตกต่างจากตนเอง

ทักษะ
1.ทักษะชีวิต
-ทำเป็น : ทำชิ้นงานอย่างสร้างสรรค์และเชื่อมโยงเรื่องที่ตนเองอยากเรียนรู้ได้
-ใช้เป็น : เลือกใช้เครื่องมือในการสร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างเหมาะสม
-อยู่เป็น : ยินดีและพอใจในสิ่งที่ตนมี และเคารพสิทธิของผู้อื่น
-ไปเป็น : เข้าใจและมีเป้าหมายในสิ่งที่อยากเรียนรู้
2.ทักษะการแก้ปัญหา : มีวีการในการค้นคว้าหาข้อมูลเพื่อนำเสนอสิ่งที่ตนเองอยากเรียนรู้ให้น่าสนใจ
3.ทักษะการสื่อสาร : อธิบายสิ่งที่ตนเอง/กลุ่ม อยากเรียนรู้ได้อย่างมีเหตุผล
4.ทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง : ค้นคว้า/ต่อยอด นวัตกรรมของตนเพื่อแก้ไขปัญหาได้

คุณลักษณะ
- การเคารพและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น                      สร้างสรรค์ชิ้นงานได้เต็มตามศักยภาพของตน
วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลจากสิ่งแวดล้อมที่ตนเองได้เรียนรู้


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น