เป้าหมายหลัก

ภาคเรียนที่ 1/2557 เรื่อง "สายน้ำแห่งชีวิต"

เป้าหมาย/ความเข้าใจ (Understanding Goal) :
- เห็นคุณค่าของน้ำและทรัพยากรธรรมชาติ
- ตระหนักถึงความสัมพันธ์ของน้ำกับการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตที่ต้องพึ่งพาอาศัยกัน
- สามารถออกแบบนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับน้ำในชุมชนได้

week9

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น